Skip to main content

Jusovi značenje

šta znači Jusovi

Na latinici: Definicija i značenje reči Jusovi ime slovima za nazale u starosloven-skoj azbuci: mali jus A (nazalno e — e), veliki jus Ž (nazalno o — r).

Reč Jusovi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: име словима за назале у старословен-ској азбуци: мали јус А (назално е — е), велики јус Ж (назално о — р).


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j