Skip to main content

Morfotika značenje

šta znači Morfotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Morfotika (od grčke reči: morphe, od latinske reči: morphotica) pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela

Reč Morfotika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. морпхе, нлат. морпхотица) пл. делови из којих су састављена природна, нарочито органска тела


Morfotropija u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinje...
Morfotomija nauka o rastavljanju i razućivanju organskih tela = anatomija....
Morfotika pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela...
Morfosintaksa lingv. deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkc...
Morfovomija nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela....
Morfometrija merenje oblika....
Sve reči na slovo m