Skip to main content

Morfovomija značenje

šta znači Morfovomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Morfovomija (od grčke reči: morphe, nomos zakon) nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela.

Reč Morfovomija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. морпхе, номос закон) наука о законима постојања и развијања облика природних тела.


Morfotropija u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinje...
Morfotomija nauka o rastavljanju i razućivanju organskih tela = anatomija....
Morfotika pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela...
Morfosintaksa lingv. deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkc...
Morfovomija nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela....
Morfometrija merenje oblika....
Sve reči na slovo m