Skip to main content

Numenalan značenje

šta znači Numenalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Numenalan (latinski numen božanstvo) božan-stven, veličanstven, čudesan.

Reč Numenalan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нумен божанство) божан-ствен, величанствен, чудесан.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n