Skip to main content

Numinozan značenje

šta znači Numinozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Numinozan (latinski numen) v. numenalan

Reč Numinozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нумен) в. нуменалан


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n