Skip to main content

Numuliti značenje

šta znači Numuliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Numuliti (latinski nummus novac, od grčke reči: lithos kamen) pl.geologija: naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogobrojni ostaci nekadašnjih organizama, naročito puževa i školjki, u obliku novca.

Reč Numuliti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. нуммус новац, грч. литхос камен) пл. геол. наслаге кречњака, пешча-ра и др. у којима се налазе многобројни остаци некадашњих организама, нарочито пужева и шкољки, у облику новца.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n