Skip to main content

Numenon značenje

šta znači Numenon

Na latinici: Definicija i značenje reči Numenon (od grčke reči: noumenon) fil. pogrešno mesto noumenon

Reč Numenon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ноуменон) фил. погрешно место ноуменон


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n