Skip to main content

Numeralia značenje

šta znači Numeralia

Na latinici: Definicija i značenje reči Numeralia (latinski numeralia) pl.gramatika: v. numerale

Reč Numeralia sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нумералиа) пл. грам. в. нумерале


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n