Skip to main content

Numerator značenje

šta znači Numerator

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerator (latinski numerator) matematika: brojitelj, brojilac (kod razlomka); sprava za udaranje (ili: beleženje) brojeva po redu

Reč Numerator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нумератор) мат. бројитељ, бројилац (код разломка); справа за ударање (или: бележење) бројева по реду


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n