Skip to main content

Numeričan značenje

šta znači Numeričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Numeričan (latinski numerus) koji se tiče brojeva, brojni; brojem izražen.

Reč Numeričan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нумерус) који се тиче бројева, бројни; бројем изражен.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n