Skip to main content

Numero značenje

šta znači Numero

Na latinici: Definicija i značenje reči Numero (latinski numero) prema broju, prema cifri; sub numero (latinski sub numero) pod brojem,to jest pod rednim brojem, npr. 1, 2, Z itd.

Reč Numero sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. нумеро) према броју, према цифри; суб нумеро (лат. суб нумеро) под бројем, тј. под редним бројем, нпр. 1, 2, З итд.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n