Skip to main content

Numerozan značenje

šta znači Numerozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerozan (latinski numerosus) mnogobrojan, čest; rat. blagozvučan, harmoničan, ritmi-čan

Reč Numerozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нумеросус) многобројан, чест; рат. благозвучан, хармоничан, ритми-чан


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n