Skip to main content

Numerozitet značenje

šta znači Numerozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerozitet (od latinske reči: numerositas) mnogobrojnost, velik broj, masa, gomila; Ret. ritmič-ka blagozvučnost govora.

Reč Numerozitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. нумероситас) многобројност, велик број, маса, гомила; Рет. ритмич-ка благозвучност говора.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n