Skip to main content

Numerus značenje

šta znači Numerus

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerus (latinski numerus) broj; brojna, cifra; gram. brojto jest jednina (singular), dvojina (dual) i množina (plural); muz. takt, melodija; retorika: govornički ritam, blagoglasnost

Reč Numerus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. нумерус) број; бројна, цифра; грам. број тј. једнина (сингулар), двојина (дуал) и множина (плурал); муз. такт, мелодија; рет. говорнички ритам, благогласност


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n