Skip to main content

Numizmatičar značenje

šta znači Numizmatičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Numizmatičar (od grčke reči: nomisma novac, latinski numisma) onaj koji se bavi sakupljanjem i proučavanjem starinskog novca i starinskih medalja

Reč Numizmatičar sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. номисма новац, лат. нумисма) онај који се бави сакупљањем и проучавањем старинског новца и старинских медаља


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n