Skip to main content

Numizmatika značenje

šta znači Numizmatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Numizmatika (od grčke reči: nomisma novac, latinski numisma) nauka koja se bavi proučavanjem starinskog novca i starih medalja; deli se na: staru numizmatiku, koja proučava doba do Zapadnog Rimskog Carstva, srednjevekovnu, koja počinje sa Vizantijom i sa novcima iz vremena seobe naroda, i moder-nu, koja počinje sa renesansom; pr. numizmatički

Reč Numizmatika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. номисма новац, лат. нумисма) наука која се бави проучавањем старинског новца и старих медаља; дели се на: стару нумизматику, која проучава доба до Западног Римског Царства, средњевековну, која почиње са Византијом и са новцима из времена сеобе народа, и модер-ну, која почиње са ренесансом; пр. нумизматички


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n