Skip to main content

Numizmatograf značenje

šta znači Numizmatograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Numizmatograf (latinski numisma, od grčke reči: grapho pišem) onaj koji se bavi opisivanjem starinskog novca i starinskih medalja, spomenica.

Reč Numizmatograf sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. нумисма, грч. грапхо пишем) онај који се бави описивањем старинског новца и старинских медаља, споменица.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n