Skip to main content

Oficijal značenje

šta znači Oficijal

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficijal (od latinske reči: officialis) službenik, činovnik; kod katolika: zastupnik biskupa u duhovnom sudu, duhovni sudija, naročito u bračnim sporovima; predsednik biskup-skog duhovnog suda (oficijalijata).

Reč Oficijal sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. оффициалис) службеник, чиновник; код католика: заступник бискупа у духовном суду, духовни судија, нарочито у брачним споровима; председник бискуп-ског духовног суда (официјалијата).


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o