Skip to main content

Oficiozan značenje

šta znači Oficiozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficiozan (latinski officiosus) poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvanični list, nezvaničan vladin list; uslužan, predusretljiv, ljubazan.

Reč Oficiozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. оффициосус) полуслужбени, полу званичан; официозни лист полу службени, полузванични лист, незваничан владин лист; услужан, предусретљив, љубазан.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o