Skip to main content

Oficijalijat značenje

šta znači Oficijalijat

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficijalijat (od latinske reči: officialiatus) kod katolika: biskupski duhovni sud, konzistorija; zvanje i nadležnost oficijala.

Reč Oficijalijat sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. оффициалиатус) код католика: бискупски духовни суд, конзисторија; звање и надлежност официјала.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o