Skip to main content

Oficijelan značenje

Šta znači Oficijelan

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficijelan (fr. officiel) službeni, zvaničan; vladin; oficijelne novine službene novine, zvanične novine; oficijelni izveštaj službeni izveštaj, zvanični izveštaj.

Reč Oficijelan napisana unazad: nalejicifo

Oficijelan se sastoji od 10 slova.

Šta je Oficijelan

На Ћирилици: (фр. оффициел) службени, званичан; владин; официјелне новине службене новине, званичне новине; официјелни извештај службени извештај, званични извештај.

Slično: 
Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o