Skip to main content

Ofikleid značenje

šta znači Ofikleid

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofikleid (od grčke reči: ophis kleis, kleidos, reza, šip) muz. duvački instrument, od mesinga i u obliku zmije, sa šest rupa za tonove; daje veoma dubok ton.

Reč Ofikleid sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис клеис, клеидос, реза, шип) муз. дувачки инструмент, од месинга и у облику змије, са шест рупа за тонове; даје веома дубок тон.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o