Skip to main content

Pirheliometar značenje

šta znači Pirheliometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirheliometar (od grčke reči: rug vatra, helios Sunce, metron merilo, mera)fizika: aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini Zemlje;isto znači i aktinometar.

Reč Pirheliometar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. руг ватра, хелиос Сунце, метрон мерило, мера) физ. апарат за ме-рење износа енергије који Сунце дозрачи површини Земље; уп. актинометар.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p