Skip to main content

Pirofotografija značenje

šta znači Pirofotografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirofotografija (od grčke reči: rug vatra, phos gei. photćs svetlost, graphia pisanje) izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama.

Reč Pirofotografija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. руг ватра, пхос геи. пхотћс светлост, грапхиа писање) израда фотографија на топллвој основи и топљи-вим бојама.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p