Skip to main content

Pirofan značenje

šta znači Pirofan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirofan (od grčke reči: rug, phone glas, zvuk) muz. instrumenat na kome se proizvode tonovi pomoću vodonikovog gasa.

Reč Pirofan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, пхоне глас, звук) муз. инструменат на коме се производе тонови помоћу водониковог гаса.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p