Skip to main content

Piroluzit značenje

šta znači Piroluzit

Na latinici: Definicija i značenje reči Piroluzit (od grčke reči: rug, luč kupam, perem; kvasim)min. manganov oksid, crn kao gvožđe, veoma mek, ostavlja na prstima mrk trag, poput grafita; upotrebljava se za dobivanje kiseonika i za čišćenje stakla od boje.

Reč Piroluzit sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, луч купам, перем; квасим)мин. манганов оксид, црн као гвожђе, веома мек, оставља на прстима мрк траг, попут графита; употребљава се за добивање кисеоника и за чишћење стакла од боје.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p