Skip to main content

Piromantija značenje

šta znači Piromantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Piromantija (od grčke reči: rug, manteia proricanje) proricanje po načinu gorenja vatre.

Reč Piromantija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, мантеиа прорицање) прорицање по начину горења ватре.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p