Skip to main content

Pirometar značenje

šta znači Pirometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirometar (od grčke reči: rug, metron merile, mera)fizika: aparat za merenje temperatura pomoću termoelektriciteta (termoelektrični pirometar) ili aparat za vrlo tačno određivanje temperature na osnovu zavisnosti svetlosti od temperature (optički pirometar).

Reč Pirometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, метрон мериле, мера) физ. апарат за мерење температура помоћу термоелектрицитета (термоелектрични пирометар) или апарат за врло тачно одређивање температуре на основу зависности светлости од температуре (оптички пирометар).


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p