Skip to main content

Pirometrija značenje

šta znači Pirometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirometrija (od grčke reči: rug, metria merenje)fizika: merenje temperatura neodredljivih običnim termometrima.

Reč Pirometrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, метриа мерење) физ. мерење температура неодредљивих обичним термометрима.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p