Skip to main content

Pirop značenje

šta znači Pirop

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirop (od grčke reči: pyropcs plamena lica)Minerali: zatvorenocrveni granat, magnezijski granat u kome redovno ima ponešto gvožđa, a ponekad p hroma (ima ga u Češkoj, zbog čega se zove i češki granat).

Reč Pirop sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. пyропцс пламена лица) мин. затвореноцрвени гранат, магнезијски гранат у коме редовно има понешто гвожђа, а понекад п хрома (има га у Чешкој, због чега се зове и чешки гранат).


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p