Skip to main content

Pirosfera značenje

šta znači Pirosfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirosfera (od grčke reči: rug, sphaira lopta)geologija: usijana sfera koja, po mišljenju većine geo-loga, postoji ispod čvrste Zemljine kore (litosfere).

Reč Pirosfera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, спхаира лопта) геол. усијана сфера која, по мишљењу већине гео-лога, постоји испод чврсте Земљине коре (литосфере).


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p