Skip to main content

Pirotičan značenje

šta znači Pirotičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirotičan (od grčke reči: pyrotikcs) koji peče, koji pali, koji nagriza, nagrizan.

Reč Pirotičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пyротикцс) који пече, који пали, који нагриза, нагризан.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p