Skip to main content

Pirotika značenje

šta znači Pirotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirotika (od grčke reči: pyrotikcs gorući, paleći) pl. ned. sredstva za paljenje ili nagrizanje; adurencia

Reč Pirotika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пyротикцс горући, палећи) пл. нед. средства за паљење или нагризање; адуренциа


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p