Skip to main content

Pirotikum značenje

šta znači Pirotikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirotikum (od grčke reči: pyrotikcs)medicina: lek koji pali ili nagriza, npr. zeleni babak.

Reč Pirotikum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пyротикцс) мед. лек који пали или нагриза, нпр. зелени бабак.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p