Skip to main content

Pirotipija značenje

šta znači Pirotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirotipija (od grčke reči: rug vatra, oganj, typos otisak) utiskivanje u drvetu reljefnih ukrasa pomoću usijanih graviranih valjaka.

Reč Pirotipija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. руг ватра, огањ, тyпос отисак) утискивање у дрвету рел>ефних украса помоћу усијаних гравираних вал>ака.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p