Skip to main content

Plebejac značenje

šta znači Plebejac

Na latinici: Definicija i značenje reči Plebejac (latinski plebs narod, plebeijus) l. građanin, pučanin, čovek iz nižeg staleža u starom Rimu, onaj koji ne pripada sta-ležu senatora i plemića;suprotno: patricije; 2. docnije, u srednjem veku: čovek iz reda varaličke sirotinje.

Reč Plebejac sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. плебс народ, плебеијус) л. грађанин, пучанин, човек из нижег сталежа у старом Риму, онај који не припада ста-лежу сенатора и племића; супр. патриције; 2. доцније, у средњем веку: човек из реда вараличке сиротиње.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p