Skip to main content

Plerotika značenje

šta znači Plerotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Plerotika (od grčke reči: pleroo punim, ispunjavam, od latinske reči: plerotica) pl.medicina: lekovi koji pomažu popravljanje i jačanje tela posle preleža-ne bolesti;isto znači i sarkotika.

Reč Plerotika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плероо пуним, испуњавам, нлат. плеротица) пл. мед. лекови који помажу поправљање и јачање тела после прележа-не болести; уп. саркотика.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p