Skip to main content

Plesigraf značenje

šta znači Plesigraf

Na latinici: Definicija i značenje reči Plesigraf (od grčke reči: plesso udaram, grapho pišem, beležim) sprava koja opisuje prostor iz koga dopire jek (kod perkusionih ispitivanja).

Reč Plesigraf sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плессо ударам, грапхо пишем, бележим) справа која описује простор из кога допире јек (код перкусионих испитивања).


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p