Skip to main content

Pletform značenje

šta znači Pletform

Na latinici: Definicija i značenje reči Pletform (eng. platform) uzvišeno mesto sa koga govornik drži govor, tribina; otuda: programska odluka (stranke, skupšti-ne); narodna odluka; politički program stranke;^, llatforma.

Reč Pletform sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. платформ) узвишено место са кога говорник држи говор, трибина; отуда: програмска одлука (странке, скупшти-не); народна одлука; политички програм странке;^, ллатформа.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p