Skip to main content

Pletomerija značenje

šta znači Pletomerija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pletomerija (od grčke reči: plethos mnoštvo, meros deo) med. prekobrojnost delova tela, npr. šest prstiju itd.

Reč Pletomerija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плетхос мноштво, мерос део) мед. прекобројност делова тела, нпр. шест прстију итд.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p