Skip to main content

Pleumodan značenje

šta znači Pleumodan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleumodan (od grčke reči: pleumodes bolestan od pluća, pleumćn pluće)medicina: koji boluje od grudi, grudobolan.

Reč Pleumodan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плеумодес болестан од плућа, плеумћн плуће) мед. који болује од груди, грудоболан.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p