Skip to main content

Rudimenti značenje

šta znači Rudimenti

Na latinici: Definicija i značenje reči Rudimenti (latinski rudimentum prva nastava, vežbaonica, prvi pokušaj, rudimenta) pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; zakržljali (ili: šturi) ostaci nečega

Reč Rudimenti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. рудиментум прва настава, вежбаоница, први покушај, рудимента) пл. основе, почеци, први покушаји, први појмови, основна знања; закржљали (или: штури) остаци нечега


Rudnik Rudnik je mesto sa koga se eksploatišu razne vrste ruda. Na takvim mes...
Rudisti geol. školjke sa debelim ljušturama koje su živele u periodu kre-de,...
Rudimenti pl. osnove, počeci, prvi pokušaji, prvi pojmovi, osnovna znanja; z...
Rudimentacija zakržljalost, zaostalost u razvitku....
Rudimentaran početni, osnovni; biol. nerazvijen, zaostao u razvitku, zakržljao; ...
Ruderacija pravljenje poda ili kaldrme od šljunka ili sitnog kamenja sa cement...
Sve reči na slovo r