Skip to main content

Rusifikacija značenje

šta znači Rusifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusifikacija (Rus, nlat -licatio, latinski facere činiti, učiniti) psJrušavanje, pretvaranje nečega stranog u rusko, pretvaranje u Ruse.

Reč Rusifikacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (Рус, нлат -лицатио, лат. фацере чинити, учинити) псЈрушавање, претварање нечега страног у руско, претварање у Русе.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r