Skip to main content

Rusizam značenje

šta znači Rusizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Rusizam reč ili jezička osobina koja ukazuje na uticaj ruskog jezika na naš, npr. dozvoliti, izviniti, nadležnost, upraž-njavati, ukaz i dr.

Reč Rusizam sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: реч или језичка особина која указује на утицај руског језика на наш, нпр. дозволити, извинити, надлежност, упраж-њавати, указ и др.


Rušpa mletački dukat, cekin, zlatnik; rutpija....
Ruš v. rat 2....
Rustikacija život na selu; poseljačivanje, postajaše seljakom...
Rustikalni poljski, seoski, seljački....
Rustikale seljaštvo, život i prilike sela....
Rustika građevina od kamenja otesanog samo na sastavcima...
Sve reči na slovo r