Skip to main content

šaptalizirati značenje

Šta znači šaptalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šaptalizirati (fr. chaptaliser) popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće šećer, a suvišna kiselina odstranjuje ugljenokiselim krečom (naziv po francuskom hemičaru Šaptalu, 1756 — 1832).

Reč šaptalizirati napisana unazad: itarizilatpaš

šaptalizirati se sastoji od 13 slova.

Šta je šaptalizirati

На Ћирилици: (фр. цхапталисер) поправљати вино тиме што се у ширу која није довољно слатка меће шећер, а сувишна киселина одстрањује угљенокиселим кречом (назив по франц. хемичару Шапталу, 1756 — 1832).

Slično: 
šaptalizirati popravljati vino time što se u širu koja nije dovoljno slatka meće š...
šapka svečana oficirska kapa....
šapirografisati umnožiti, umnožavati rukom napisano na šapirografu. ...
šapirograf sprava za umnožavanje rukopisa, na kojoj se naročitim mastilom napi...
šap 1. konac od otpadaka svile; svila od otpadaka. šap 2. stipsa; vet....
šapti koliba severnoameričkih gorštaka....
Sve reči na slovo sh