Skip to main content

šator značenje

šta znači šator

Na latinici: Definicija i značenje reči šator (pere. cader, catr,od turske reči: cadir) poljska, naročito vojnička kolibice od platna na štapovima; šatra, čador.

Reč šator sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. цадер, цатр, тур. цадир) пољска, нарочито војничка колибице од платна на штаповима; шатра, чадор.


Sat Sat je originalno definisan u Egiptu kao 1/24 dana, barano na njihovom...
Saturnit čin. mrka olovna ruda....
Saturnijski prastari, staro-drevni; jednostavan, srećan; saturnijski stih staro...
Saturnizam med. trovanje olovom, olovna bolest....
Saturnalije pl. svečanosti u čast Saturna kod Rimljana, slavljene početkom dece...
Saturn 1. mit. po starorimskoj legendi, najstariji kralj Lacijuma, zatim bo...
Sve reči na slovo s