Skip to main content

Serafim značenje

Šta znači Serafim

Na latinici: Definicija i značenje reči Serafim (hebr. saraph, latinski seraphim) anđeo svetlosti sa šest krila; seraf

Reč Serafim napisana unazad: mifares

Serafim se sastoji od 7 slova.

Šta je Serafim

На Ћирилици: (хебр. сарапх, лат. серапхим) анђео светлости са шест крила; сераф

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s