Skip to main content

Serpiginozan značenje

Šta znači Serpiginozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpiginozan (od latinske reči: serpiginosus) bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav;medicina: razjedljiv.

Reč Serpiginozan napisana unazad: nazonigipres

Serpiginozan se sastoji od 12 slova.

Šta je Serpiginozan

На Ћирилици: (нлат. серпигиносус) бог. који се пуже по земљи, кривудав, вијугав; мед. разједљив.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s