Skip to main content

Serdžade značenje

šta znači Serdžade

Na latinici: Definicija i značenje reči Serdžade (arap. saggada,od turske reči: seccade) mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju.

Reč Serdžade sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. саггада, тур. сеццаде) мала простирка на којој мухамеданци клањају.


Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s