Skip to main content

Serpuliti značenje

Šta znači Serpuliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Serpuliti (latinski serpula zmijica, od grčke reči: lithos kamen)geologija: okamenotine iz porodice glista cevašica.

Reč Serpuliti napisana unazad: itilupres

Serpuliti se sastoji od 9 slova.

Šta je Serpuliti

На Ћирилици: (лат. серпула змијица, грч. литхос камен) геол. окаменотине из породице глиста цевашица.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s